Termat dhe kushtet per WEB / APP në
"CONAD ALBANIA"
(Home Delivery Conad)
“Home delivery Conad” është një shërbim i ofruar nga Conad Albania Sh.p.k. (më poshtë shënuar si "Conad") përmes rrjetit të supermarketeve qe jane pjesë e  kompanive franshize  Conad  sh, p, k, (bashkëpunëtorët jane te  renditur  në fund të kësaj rregulloreje) dhe lejon përdoruesin (më poshtë shënuar si "klient") "për të:
- bërë porosi  online produktet në shitje nga Conad (ushqime jo ushqimore, "pazar") përmes APP-it  përkatës ose faqes WEB " www.conadalbania .al "
- te kenë shpnzimet  direkt në adresën e treguar nga klienti.
Përgatitja e mallrave të porositura dhe dërgimi te perfaqesojne  "shërbimin"
Faqja WEB / APP, dhe logo që identifikon shërbimin janë pronë ekskluzive e Conad Albania Sh.p.k. Çdo përdorim i paautorizuar  i këtyre elementeve do të ndiqet penalisht në bazë të ligjit.


1) PJESMARRJA NË SHËRBIMIN  DELIVERY 
Ky  shërbim ofrohet përmes:
- Faqes web www.Conadalbania.al
- Faqes web www.estoreconad.com
- duke shkarkuar APP (të quajtur "CONAD ALBANIA") nga të dyja platformat Android dhe IOS
Shërbimi i dërgesave në shtëpi  është në dispozicion vetëm në zonat e specifikuara në faqen e  WEB / APP

2) REGJISTRIMI I PËRDORUESIT
Për të hyrë në shërbimin DELIVERY, klienti duhet të regjistrohet duke komunikuar:
- emër /mbiemer
- adresë
- numer telefoni
- adresë  e-maili
- pranimin e rregullores
- konfirmimin për privatësinë
- Numri i kartës Conad (fakoltative)
Të dhënat e mbledhura  ruhen vetem per te ofruar  shërbimin delivery, pa qëllime profilizimi te klienteve dhe nuk dergohen  reklama drejtperdrejt ose nga palët e treta.
Sidoqoftë, të dhënat mund të përdoren, vetëm për qëllime statistikore, në mënyrë anonime, pa referencë të drejtpërdrejtë ndaj klientit individual, për të lejuar identifikimin e tij.Persa i perket të dhënave të kartës  së besnikërisë Conad , mund ti referoheni rregullores së kartës Fidelity Conad .Me përfundimin e regjistrimit, klienti bie dakord për të përdorur të dhënat vetëm për qëllimet e deklaruara këtu.
Me përfundimin e procesit të regjistrimit, klienti jep pëlqimin e tij për përdorimin e të dhënave për qëllimet e deklaruara nga Conad.
Klienti në çdo kohë mund të kërkojë që Conad të anulojë profilin e tij; që nga ai moment klienti nuk do të kete akses në WEB ose APP. dhe nuk mund të perfitoje  shërbimet përkatëse.

3) TRANSMETIMI I POROSISË
Porosia mund të dërgohet në çdo kohë të ditës.
Për të perfituar shërbimin, vlera minimale e porosise duhet te jete 5,000 lekë; ne te kundert  Conad ka të drejtë të mos pranojë porosine.

4) LISTA E PROUKTEVE
Faqja paraqet, të grupuara sipas kategorive dhe nënkategorive, një përzgjedhje te produkteve të disponueshme për blerje në internet.
Produktet individuale (të disponueshme në secilen nënkategori) janë paraqitur në skeda  që tregojnë:
- emertimin   tregtare
- çmimi standart i shitjes me tvsh ,
- çmimet qe rezultojne  ne faturen e shitjes ne momentin e porosise  do te jene ato qe aplikohen ne dyqanet Conad diten e pergatitjes se porosise.  
Ofertat e komunikuara ne fletepalosje / web do të jenë te vlefshme edhe për te gjitha produktet qe perfshihen ne "listën e blerjeve online": për arsye organizative  periudha e vlefshmërisë së ofertës ne listen e produkteve on-line do të përfundojë një ditë më parëfoto e produktit ( zgjedhje fakultative nga Conad)
- Produktet e dorëzuara, per arsye qe nuk varen nga conad mund të kenë ndryshime ne paketim  nga ato të paraqitura në fotot e publikuara, por ne cdo rast  i detyrueshem per conad eshte  pershkrimi i produktit.
- sasia qe klienti deshiron te porosise ( te dhenat duhet te vendosen nga  klienti)

5) PRODUKTET ME PESHE
Për disa produkte si : frutat, perimet, mishi, djathi, sallami, produktet e gastronomise, buka etj ... çmimet tregohen , me kilogram ose me njesi me te vogla  (100 gr - 500 gr - 1 kg) sipas  rastit  (sigurisht  te vendosura ne  skeden  e produktit):
- Sasite që porositen shumezohen me  peshen e produktit (sipas cmmit te  referuar)
Shembull: mish  viçi: çmimi për 100 gr. = 220 lekë
sasia e porositur: 2 = me 200 gr.
Vlera totale e porosisë (2 x 220 lekë)= 440 lekë 
- Sasitë që mund të porositen jane te shenuara me njesi (me cope) ose te shumezuara me ate produkt. 
Cmimi i produktit tregohet  :
- me  kilogram ose gram
- pesha mesatare e produktit krahasuar çmimin e referuar në kilogram/gram me peshën mesatare te cmimit te referuar te produktit  .
Shembull: ananas
- Çmimi për kg. = 300 lekë
- Pesha mesatare e një ananasi = 1.5 kg
- Çmimi  për 1cope   = 450 lekë
- Sasia e porositur = 2 cope  (domethënë 2 ananas)
- Vlera totale e produktit të porositur = (2 x 450 lekë = 900 lekë)
- Vlera totale  me perafersi do te jete 900 lekë; por vlera reale per klientin do të llogaritet në bazë të peshes  aktuale qe ka produkti kur  dorezohet.
Për këto produkte, çmimi aktual i mallrave të porositura do të përcaktohet vetëm në momentin e përgatitjes së produktit bazuar në peshën aktuale të dorëzuar.
Konsumatori deklaron qe eshte i  vetëdijshëm dhe të pranojë që sasia e mallit të përgatitur dhe dorëzuar (pesha), duke marrë parasysh indikacionet e tij të transmetuara me përfundimin e porosisë, mund të ndryshojë, qofte edhe pse nuk ndryshon ne vlera te  konsiderueshme, nga ajo që është porositur, duke e konsideruar këtë devijim një tolerancë fiziologjike tipike të metodës së përgatitjes së produktit të porositur.
Përjashtim nga ky rregull janë produkte qe kane pesha me ndryshueshmeri lartë për copë (për shembull produkte si pjepëri ose shalqini)

6) LIMIT NE BLERJE
Conad nuk eshte  pergjegjes  për disponueshmërinë e përkohshme ose te perhershme  te nje ose me shume  produktesh. 
Ne skeden e çdo produkti mund te jete  parashikuar  nje sasi maksimale produkti. 


7) KONFIRMIMI I  POROSISË
Conad mund të kërkojë nga klienti, me telefon ose ne menyra  të tjera, duke përdorur te dhenat e vendosura në profilin e klientit (sms, e-mail), për të konfirmuar porosinë e dërguar.
Në rast se klienti bëhet i padisponueshëm, Conad ka të drejtën, sipas gjykimit të tij, të mos kryejë shërbimin.

8) ANULLIM  OSE MODIFIKIM I POROSISE
Klienti ka të drejtë të modifikojë ose  anullojë porosinë duke e hequr atë nga "karroca"; kjo mundësi humbet kur porosia  shfaqet  ne stadin  "në përgatitje’’
Conad ka të drejtën të modifikojë ose anulojë porosinë për problemet e veta organizative (pamundësia për të kryer dorëzimin, pamundësia e personelit për përgatitje, pezullimi i veprimtarisë me urdhër të autoriteteve, etj.)
Në këtë rast, Conad do të njoftojë klientin  përmes kontakteve  qe ka nga porosia.
 
9) VENDI I DORËZIMIT  TË POROSISË
- Shërbimi do të kryhet vetëm në zonat e treguara në faqe / APP
- Conad ka të drejtën të mos kryejë shërbimin në rast se shtëpite nuk mund të arrihen me mjetet e tij të transportit, vetem  nëse klienti merr përsipër të marre ne dorezim  produktet në pikën më të afërt të arritshme nga mjetet e transportit.
- Dorezimi do të bëhet në adresën e dhene  në profilin e klientit (mund të ndryshohet edhe gjatë konfirmimit të porosisë)
- Blerjet do të dorëzohen ekskluzivisht
- Tek porta  e banimit
- Tek dera kryesore e pallatit  
- Për të garantuar efikasitetin e shërbimit, blerjet nuk mund të verifikohen ose kontrollohen nga klienti në kohën e dorëzimit.

10) ORARI I  DOREZIMIT 
Dorëzimi do të bëhet duke marrë parasysh kohën e transmetimit të porosisë:

Orari i transmetimit të porosisë Oraret e dorëzimit nga ora
nga ora deri në orën
00:00 08:30 11:00 - 17:00
08:30 12:30 14:00 - 20:00
12:30 17:30 08:00 - 13:00 (nesër)
17:30 23:59 11:00 - 17:00 (nesër)

CONAD nuk eshte  përgjegjës për ndonjë vonesë për shkak të forcave madhore ose për arsye që nuk varen prej tij

11) KOSTO E SHERBIMIT 
- Kostoja e shërbimit është e barabartë me 3.5% të vlerës së dorëzuar, me nje minimum prej 400 lekë.
Duke marrë parasysh momentin e veçantë (kufizimet në lëvizjen e njerëzve dhe automjeteve për shkak të Covid19), deri në një njoftim e mëtejshëm, Conad merr persiper kostot e shërbimit pa bërë asnjë tarifë per porosite mbi 5.000 Lekë.
- Blerjet do të dorëzohen në qese plastike Conad. Kosto për çdo qese te përdorur  eshtë 9 lekë.


12) PAGESA 
Pagesa mund të bëhet me para cash/ me kartë krediti / debiti (përjashtuar American Express)
Në kohën e porosisë, klienti duhet të deklarojë formën e zgjedhur të pagesës.
Pagesa me  kartë mund të mos jetë e disponueshme në disa zona.

13) MOS TËRHEQJE  E POROSISË
Në rast se një klient nuk merr ne dorezim produktet qe ka porositur  (refuzim,  jo disponibilitet, anullim përtej kushteve të treguara në pikën 8) Conad ka  të drejtën të mos ofrojë shërbime të mëtejshme për atë klient.

14) DETYRIMET 
CONAD garanton respektimin e të gjitha standardeve të cilësisë dhe ruajtjes së produkteve ekskluzivisht deri në momentin e dorëzimit të klienti; perjashtohet përgjegjësia për dëmtimin e produkteve për shkak të kujdesit jo të duhur te klientit  pas dorezimit te produkteve . CONAD Shpk nuk është përgjegjës për informacionin e dhënë nga furnitorët e tij përmes produkteve të shitura në faqe  ose për përdorimin e pahijshëm të fotove ose informacioneve në faqe.

15) RREGULLORJA 
Furnizuesit e mallrave dhe shërbimeve më poshtë shenuara janë në përputhje me ligjet :
- Ligji nr. 9902, datë 17.4.2008 "Për mbrojtjen  e konsumatorit". "
- Ligji Nr.10128 datë 11.5.2009 "Për Tregtinë Elektronike":
- Ligji Nr 9887 dt. 10.3.2008 "Për Mbrojtjen e te dhenave  personale 
Më poshtë janë të dhënat e përmendura në art. 7 te ligjit. 10128 datë 11.5.2009 "Për tregtinë elektronike".

16) Adresa  email : cedi.tirana@conadalbania.al